نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

 • صابری، دکتر علی شبیخون فرهنگی و موضع ادبای معاصر مصر در مقابل آن [دوره 160، شماره 0، 1380]
 • صادقی، مقصود علی آگاهی های ایرانیان روزگار صفوی از اوضاع مذهبی اروپا(با تاکید بر نخستین بازتابهای نهضت پروتستان در ایران [دوره 58، شماره 2، 1386]
 • صافی، دکترقاسم ششمین همایش سالانه زبان وادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان [دوره 151، شماره 0، 1378]
 • صافی، دکتر قاسم کوششهای فرهنگی دانشگاه پکن در سمینار زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایرانی [دوره 156، شماره 0، 1379]
 • صافی، دکتر قاسم پیامهای تربیتی و رفتاری در اشعار ابن یمین [154-153، شماره 0، 1379]
 • صافی، دکتر قاسم میراثی ناشناخته ، اثری نویافته در روابط فرهنگی ایران وهند [147-146، شماره 146، 1377]
 • صافی، دکتر قاسم گزارش اجلاس بین المللی استادان زبان و ادب فارسی – هند دانشگاه گجرات-احمدآباد [149-148، شماره 148، 1377]
 • صافی، دکتر قاسم تجلیات فرهنگ و هنر ایران در عصر گورکانیان هند [1تا4، شماره 133، 1374]
 • صافی، دکتر قاسم رساله معارف از صدر الدین قونوی (متوفی 673 ق) ترجمه عبدالغفور لاری (متوفی 912 ق) [دوره 150، شماره 0، 1378]
 • صافی، دکتر قاسم فرخی یزدی ‘ شاعر سرافراز فرهنگ و ادب ایران [163-162، شماره 0، 1381]
 • صالحی، حکمت الله ملا جستاری در نارسایی های تجربی دانش باستان شناسی [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • صدرالحفاظی، دکتر سید مهدی عوامل تربیت در باب های هفتم و هشتم گلستان سعدی [دوره 57، شماره 1، 1385]
 • صراف، محمد رحیم تحلیل باستان شناختی استقرارهای اشکانی در زاگرس مرکزی [دوره 57، شماره 5، 1385]

ض

ط

ظ

ع

غ

 • غیبی، عبدالاحد تجدد و نوگرایی در شعر شاعران نئو کلاسیک مصر [دوره 59، شماره 2، 1387]
 • غفاری، حسین نقد برهان(علامت تجاری)دکارت در باب اثبات وجود خداوند [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • غفاری، دکتر حسین نظری اجمالی به مبحث وجود ذهنی [دوره 156، شماره 0، 1379]

ف

ق

ک

گ

 • گاریزی، افسر زارع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و چشم انداز همکاری های منطقه [دوره 155، شماره 0، 1379]
 • گرجی، مصطفی تحلیل داستان پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • گل، منصور صفت برافتادن صفویان.سیستان.تاریخ نویسان و آخرین ملوک نیمروز در روایت شجرة الملوک [دوره 58، شماره 2، 1386]
 • گل، منصور صفت مکتب تاریخ نویسی ملوک نیمروز.روش و بینش در متون تاریخی سیستان [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • گلچین، دکتر میترا جایگاه کنایه در مثنوی مولانا [دوره 56، شماره 3، 1384]
 • گلچین، دکتر میترا جلوه هایی از جادوی مجاورت در مثنوی [5و4، شماره 0، 1381]
 • گلچین، میترا نگاهی به انواع اغراق در مثنوی مولانا [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • گلفام، دکتر ارسلان شباهت ها و تفاوت های زبانی : جهانی ها و رده شناسی [دوره 155، شماره 0، 1379]
 • گلفام، دکتر ارسلان قواعد نحوی و نقش های ارتباطی حاصل عملکرد شان [163-162، شماره 0، 1381]
 • گنجی، دکتر محمد حسین برهان صدیقین به تقریر مرحوم علامه طباطبایی [163-162، شماره 0، 1381]
 • گنجعلی، عباس تانیت و زبان عربی [دوره 58، شماره 1، 1386]

ل

م

ن

و

ه

 • هادی، روح الله نظامی و فعل آفرینی او در هفت پیکر و خسرو شیرین [دوره 57، شماره 4، 1385]
 • هرسینی، محمدرضا سعیدی تئوریها و تکنیکهای مدلسازی پیش بینی (تخمین)مکانها و پراکنشهای سایت های پیش از تاریخی در پهندشت های باستانشناختی با کاربرد GIS و رگرسیون لجستیک مطالعه موردی:حوضه رودخانه گاماساب زاگرس مرکزی [دوره 58، شماره 5، 1386]
 • هرسینی، محمدرضا سعیدی گزارش مقدماتی بررسی الگوهای استقراری عصر مفرغ دشت نهاوند(سرچشمه کاماسیاب) [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • همامی، دکتر عباس در آمدی بر هرمنوتیک و تأویل (با تکیه بر قرآن و حدیث) [1و2، شماره 0، 1381]
 • همامی، دکتر عباس بررسی روشهای تبلیغ ادیان الهی [دوره 57، شماره 2، 1385]
 • همامى، دکتر عباس تفسیر بالرأی جائز و شرایط و مراحل آن [دوره 2، شماره 2، 1383]
 • همدانى، دکتر سید محمد جواد حدیث قاهری و دلبری در شعر فارسی اقبال (دیدگاه علامه محمداقبال درباره صفات جلال وجمال خداوند) [دوره 173، شماره 0، 1384]
 • هندوستان)، دکتر غلام محمد(تبعه ((سلاطین و امراء و شعر فارسی)) خلاصه ای از سخنرانی مهاراجه سرکشن پرشاد بهادر یمین السلطنه متخلص به شاد [دوره 150، شماره 0، 1378]

ی

 • یاری، احمد علی استفاده از بانک اطلاعات رایانه ای در کاوشهای باستان شناسی [دوره 164، شماره 0، 1381]
 • یاری، احمد علی تحلیل ساختار و الگوهای طراحی نقوش حیوانی سفالهای چشمه علی و سیلک III در شمال مرکزی ایران [دوره 57، شماره 5، 1385]
 • یارى، احمد على تحلیل ساختاری نقوش سفال نوسنگی شمال غرب ایران [2-173، شماره 0، 1384]
 • یان، دکتر شهرام آزاد تصحیحات علامه قزوینی در مجموعه " اوقاف گیب " [دوره 173، شماره 0، 1384]
 • یعقوبی، پارسا آشنایی با تابو شکنی ادبی و سیر آن در ادبیات کلاسیک فارسی [دوره 58، شماره 3، 1386]
 • یعقوبى، پارسا حماسه گیلگمش و روایت های مختلف [دوره 53، شماره 2، 1382]
 • یکتا، دکتر محسن شکوهی گذری بر سیر تحول تهیه و مقیاس ها در سنجش نگرش مذهبی [163-162، شماره 0، 1381]
 • یوسالار، دکتر فرهاد د زهر یات و تطور آن در عصر عباسی [1و2، شماره 0، 1381]