جلوه های دین در آثار جبران خلیل جبران

نویسنده

چکیده

هر که اندک آشنایی با جبران خلیل جبران و آثار وی داشته باشد، می راندکه او از جانب کلیساهای وقت لبنان متهم به بی دینی شده است. اما همین جبران متهم به بی دینی زیباترین کتابها را دربارهء مسیح (ع) و دین وی نوشته است. زندگی کردن درکنار مسلمانان لبنان، مسیحیان آمریکا، و یهودیان فرانسه اثری از این دینها در ذهن او باقی گذاشت. وی به همهء ادیان به دیدهء احترام می نگریست و خواهان تسامح دینی بود و از تعصب دینی روی می گرداند. جبران معتقد بودکه دین حقیقی در سینهء مردم جای دارد, به همین خاطر به کشیشانی که دین را وسیلهء تسلط بر دیگران قرار داده بودند، حمله کرد و در حملا متقابل کشیشان نیز او را به کفر متهم نمودند. او به مسیح (ع)، محمد (ص) و علی (ع)، به دیدهء احترام می نگرد و در آثارش رگه هایی ازکلام بزرگان وکتب آسمانی دیگر ادیان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها