شعر فتوح در صدر اسلام

نویسنده

چکیده

شعر فتوح در صدر اسلام از اهیمت ویژه ای برخوردار است. مطالعه در این زمینه به تدوین مقالات وکتابهای پرحجمی نیاز دارد. زیرا این شعارکه بیشتر در جنگهای قادسیه، یرموک، نهاوند و غیره سروده شده از خصائص و امتیازاتی برخوردار است که نبردهای سخت و جانکاهی را در راه دین خدا و اقامه توحید بیان میکند و علاوه بر آنکه حماسه و شور و غیرت دینی مسلمانها را در این جنگها نمایان می سازد، تأثیر تعالیم عالی اسلام را هم در این اشعار آشکار می سازد و از طرف دیگر در شعر فتوح مرثیه های جانگدازی را مشاهده میکنیم که با مراثی ادب عربی دوره های دیگر از لحاظ اخلاص عمل و ایمان به پیغمبر و کتاب خدا بکلی متفاوت اسث و از حیث سبک هم این سروده ها بیشتر دارای رنگ عامیانه همراه با مفاخره است و از فصاحت و شیوایی شعر شاعرانی که با فراغت خاطر، تأمل و اندیشه کافی اشعار استوار و محکمی می سرایند بهره کافی ندارند.

کلیدواژه‌ها