بررسی و نقد شرح سودی بر بوستان سعدی

نویسندگان

چکیده

" بوستان " سعدی در میان متون قدیمی ادبیات فارسی از جایگاهی ویژه برخوردار و از دیرباز چه در ایران و چه خارج از آن مورد توجه بوده است. این منظومه ارزشمند به زبانهای گوناگون ترجمه و بسیاری از محققان و منتقدان آن را تصحیح کرده و یا بر آن حاشیه و شرح نوشته اند.
یکی از شرحهایی که بر بوستان نوشته شده، شرح ( سودی بسنوی)، شارح ترک زبان آثار فارسی است که اصل شرح به زبان ترکی در آسیای صغیر تألیف شده و در ایران به زبان فارسی ترجمه گردیده و به چاپ رسیده است.
آنچه موضوع مقاله حاضر است، معرفی و نقد و بررسی شرح سودی بر بوستان می باشد که بخشی از تحقیق گسترده تری در قالب پایان نامه دکتری نگأرنده است. در این مقاله با بررسی مهمترین ویژگیهای شرح سودی کاستیها و اشکالات یا اشتباهات آن مشخص شده است. این نقاط ضعف و اشکال در معنی لغات و ترکیبات و شرح ابیات و بیان نکات دستوری بوستان و موارد دیگر است.
با وجود نواقص این شرح بایدگفت سودی در پیروی از شیوه ای معتدل بر اساس شرح لفظی و توجه به جنبه های معنوی متن بوستان و تلفیقی از این دو موفق بوده است و نیز با وجود نا آشنایی با دقایق و ظرایف شعر و زبان فارسی توانسته است شرحی ارائه کندکه مانند شرحهای دیگر او مفیدترین و موفقترین شرح در نوع خود برای غیر فارسی زبانان است.

کلیدواژه‌ها