معرفی شخصیت و آثار ملاعلی خان قاری

نویسنده

چکیده

ملاعلیخان قاری در بین سالهای 1160 تا 1180ه ق در یک خانواده که به علم و ادب معروف بودند در دزفول بدنیا آمد. او عالم و عارفی بود که ساده زیستی و زهد و تقوی او تا به امروز زبانزد خاص و عام است. او هرگز از خود سخن نگفت و دوست نمی داشت که د یگران درباره شخصیت علمی و عرفانی او سخنی بگویند. او تألیفاتی داشته که متأسفانه از بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.
دو اثرگرانبها از او بدست آمده یکی مصحفی است بخط مؤلف در دو جلد با حاشیه هایی در موردکلمات و آیات از نظر صرفی و نحوی و بلاغی.
اثر دیگر کتابی است در باب قرائات مختلف و روایات آنها و اختلاف قرائات بین حفص و شعبه که هر دو راویان عاصم بود ه اند.

کلیدواژه‌ها