خردمندان و بی خردان شاهنامه بخش اول

نویسنده

چکیده

درباره فردوسی و اثرش، شاهنامه، از متقدمان و متأخران ایرانی و غیر ایرانی تحقیقات گوناگون و ماندگاری انجام داد ه اند. در این مقاله کوشش شده خردمندان و بی خردان شاهنامه شناخته و دلیل خردمندی و بی خردی آنها و اینکه چه کسی آنها را خردمند یا بی خرد خطاب کرده، به ترتیب الفبائی مجموعأ صد و پانزده نفر، تحلیل شود. از این تعداد صد و چهار نفر یعنی4/90 % آنها خردمند و یازده نفر دیگر یعنی 6/9% آنها از جانب دوستان یا دشمنان خود خردمند یا بی خرد توصیف شده اند. خردمندی مورد نظر شاهنامه بیشتر حکمت عملی یا خرد شرقی است.

کلیدواژه‌ها