تفسیری ساده و روشن ازکتاب و سنت

نویسنده

چکیده

کتاب، سنت، اجماع و عقل، منابع فقه هستندکه فقها و اصولیین حجیت آنها را مسلم دانسته و بدون هیچ گونه اختلاف نظری، احکام شرعی فرعی را با استناد به آنها استنباط می کنند. ولی در قرن یازدهم هجری گروهی بنام اخباریین حجیت ظواهر قرآن را مشروط دانسته و حجیت اجماع و عقل را نپذیرفتند. اصولیین نظریه این گروه را مردود دانسته و با دلیل و برهان، حجیت چهار منبع یاد شده را ثابت می کنند. از طرفی، اصولیین در مقابل افرادی که "سنت " را اختصاص به سنت پیامبر (ص) می دانند با تکیه بر ادله نقلی و عقلی "سنت " را تعمیم داده و شامل سنت نبوی و ائمه هر دو می دانند.

کلیدواژه‌ها