می زیادة تبسمی بر چهرهء شرق عربی

نویسنده

چکیده

خانم "می زیاده " شاعر و ادیب ژرف اندیش، از نوابغ کم نظیر در عرصهء ادبیات عربی معاصر است. در شهر ناصرهء فلسطین بدنیا آمد و برای ادامهء تحصیل به بیروت رفت. شخصیت فرهنگی او در مصر شکل گرفت. پس از آن، شاعران و ادیبان و ناقدان ممتاز به مصاحبت و هم نشینی با او افتخارکردند. پس از اینکه در دانشگاه آمریکایی بیروت سخنرانی کرد، استاد سلیم حیدر دربارهء او گفت:" می زیاده... همواره به عنوان لبخندی بر لبهای مشرق زمین جاویدان خواهد ماند".
این متفکر و ادیب گرانقدر با اینکه از بعضی جهات به فروغ فرخزاد نزدیک می شود، ولی مشابهی در زبان و ادبیات پارسی ندارد و نزد هموطنان پارسی زبان مشهور نیست.
از خصوصیات بارز شعر او، شیرین دانستن درد، پیوند با طبیعت، شوق به آزادگی واشتیاق بسوی مجهولات براساس شیوه رومانتیکی است. او به قله ها می اندیشد و بسوی کمال مطلق حرگ می کند. در این نوشتار از همهء جنبه های شعر او به پیوند او با طبیعت اشاره ای داریم.

کلیدواژه‌ها