شعر متعهد در صدر اسلام

نویسنده

چکیده

شاعران عرب اشعار خود را به هنگام ظهور اسلام به سبک شاعران جاهلی می سرودند تا اینکه به اسلام گرویدند. پس از بعثت پیامبر گرامی (ص)، دو دسته از شاعران پیدا شدند، قریش در مقام تحدی با پروردگار و رسول خدا بر آمد و همین امر موجب شدکه مهاجرت از مکه به مدینه پیش آید تا جایی که قریش و یاوران آنها در سویی صف آرایی کردند و پیغمبر (ص) وکسانی که با آن حضرت (ص) به مدینه مهاجرت نموده بودند در سویی دیگر قرارگرفتند. شاعرانی از قبیر ضراربن خطاب فهری و هبیرة بن ابی وهب مخزومی در مقابل پیغمبر (ص) و مهاجران و یاران آن حضرت صف آرایی نمودندو شاعرانی مانند حسان بن ثابت انصاری، عباس بن مرداس، أوس بن بجیرطائی در دفاع از اسلام و پیامبر (ص) و مسلمانها اشعار موثری به نظم در آوردند در این مقاله علاوه بر بررسی شعر متعهد در صدر اسلام به موضوعات برجسته شعری این دوره نیز اشاره می شود.

کلیدواژه‌ها