یافته های نو در ریخت شناسی افسانه های جادویی ایرانی

نویسندگان

چکیده

قصه جادویی یا قصه پریان، داستانی است که درجهانی غیر واقعی رخ می دهدولی این وقایع غیرواقعی برای قهرمان قصه کاملا واقعی و معمولی به شمار می روند.ولادیمیر پراپ ، محقق روس، درنظامی ابداعی به بررسی ریخت شناسانه قصه های پریان روسی پرداخت.بنابر تعریف وی ، ریخت شناسی، یعنی توصیف قصه ها برپایه اجزای سازنده آنها و همبستگی و ارتباط این سازه ها با یکدیگر و یاکل قصه.در این مقاله قصه های جادویی ایرانی و شیوه پراپ بررسی شدبا این تفاوت که شمار اجزای سازنده قصه ها کاهش یافت و در هر کارکرد، مصادیق جدیدی یافت شد که در قصه های روسی وجودندارد.از اطلاعات و یافته های این تحقیق می توان در بررسی های ادبی،مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی و شناخت اعتقادات قوم ایرانی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها