امام زمان مقتدای امکان حقیقتی ازلی در بلندای ابدی

نویسنده

چکیده

خوش آنکه برفکنی از رخت نقاب امشب
به ناز دل بربایی ز شیخ و شاب امشب
مهدی موعود و هادی جهان موجود‘ حقیقتی است انکارناپذیر‘که از دیرباز ازل‘در بلندای لم یزل‘قلم قضای الهی‘جمال باکمال بی مثالش را با جوهر نورو فروغ برتر زهور‘برصفحات عوامل وجود‘ودفترملک خلود نگاشته:
در انتظار روی چو ماهت نشسته ایم دل در کمند زلف سیاه تو بسته ایم
کتب الهی ‘ چون زبور داود و تورات و انجیل ودادنک وسندره ظهورش را مژده داده اند و چینیان و مصریان و هندیان و مانویان و زردشتیان و یهودیان و صالحیان و نوحیان و عیسویان و دیگران به ظهورش اعتقاد دارند. در قرآن کریم و احادیث نبوی و سخنان درر بار علوی ‘در وصف ظهور حضرتش اشارات و بشاراتی گرانقدر است.
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید

کلیدواژه‌ها