مجموعه حرم حضرت معصومه(س)

نویسنده

چکیده

مجموعه بناهای مذهبی حضرت معصومه همانند دیگربناهای مذهبی
ایران ازشکوه وعظمت خاصی برخورداراست .حضرت معصومه (س)
خواهرگرامی امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) حدود سال 200هجری برای
دیداربرادرگرامی که درخراسان اقامت داشتند عازم مشهدمی گردند.مسافرت
حضرت معصومه درمکانی بین جاده قم-ساوه به علت کسالت نیمه تمام می ماندوسرانجام درشهرقم دعوت حق رالبیک می گویند.
مقبره حضرت معصومه (س)درطی هزارسال به علت علاقه شیعیان مورد
بازسازی ومرمت قرارگرفت وبناهای دیگری به آن افزوده شد .به طوری
که امروزه همانند دیگرمجموعه های مذهبی مانندنجف-کربلاومشهدازاهمیت
خاصی برخورداراست.
لازم به یادآوری است که درشماره گذشته مجله دانشکده ادبیات روندشکل گیری
مجموعه مذهبی حضرت رضا(ع)برادرگرامی آن حضرت (س)اجمالامورد بررسی قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها