تصحیحات علامه قزوینی در مجموعه " اوقاف گیب "

نویسنده

چکیده

محمد قزوینی اولین ایرانیی است که روشهای جدید را در تصحیح متون بکار بست. او این روشها را در نزد مستشرقانی مانند ادوارد براون آموخت و در کتابهای مجموعه "اوقاف گیب " اعمال نمود. این مقاله به معرفی این کتابها می پردازد. تصحیحاتی که هنوز هم بعضی از آنها معیار فن تصحیح به شمار می روند. اوقاف گیب به یاد الیاس جان ویلکینسون گیب مستشرق انگلیسی، تأسیس شد. وظیفه این مجمع توسعه تحقیق در زمینه های تاریخ، ادب، فلسفه و ادیان در بین ترکان، اعراب و ایرانیان بود.

کلیدواژه‌ها