نگاهی به تاریخچه دانش صرف و نقد و بررسی کتاب شافیه اثر ابن حاجب

نویسنده

چکیده

دانش تصریف که وظیفه تجزیهءکلمات را بر عهده دارد در ادبیات عرب سخت با اهمیت است چه بوسیلهء قالبهایی که توسط دانشمندان علم صرف ارائه شد زبان عربی گسترش لغوی یافت. در نیمه نخست سدهء3 ق ابو عثمان مازنی کتابی مستقل در صرف تألیف کرد پس از او جنبش تألیف در علم صرف همچنان ادامه یافت تا این که در سدهء7 ق ابن حاجب کتاب الشافیة فی التصریف را نوشت و بسیار مورد توجه قرارگرفت به گونه ای که سبب شد تألیفات گوناگونی در باره آن به رشته تحریر در آیدکه تقریبا محتوای اصلی همهء آنها یکی است. در میان همهء این تألیفات شرح رضی الدین استرآبادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله ضمن ارائهء تاریخچهء مختصری از علم صرف و معرفی برخی آثارکه در این زمینه نگأشته شده، به بررسی کتاب شافیه و نقد و بررسی شرحهای آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها