نقش زبان و ادبیات در پیشرفت های علمی

نویسنده

چکیده

شناخت جامع وکامل هیچ علمی حاصل نمی شود مگر آنگاه که شخصی به دستگاه اصطلاح شناختی آن علم احاطه پیدا کند ازگزاره ها و احکام آن علم درکی عمیق و همه جانبه به دست آورد و ساختار متنی آثار مکتوب آن علم را بدرستی دریابد و این همه بدان معنی است که شناخت هر علمی چیزی جز احاطه به زبان خاص آن علم نیست زبانی که به عنوان پدید ه ای فرهنگی، با زبان طبیعی و خود روی گفتار عامیانه فرق اساسی دارد. از این گذشته، نیل به پیشرفت در هر علمی درگرو پرورش روحیه آفرینشگری و ابداع در میان اصحاب آن علم است و این نیز هنگامی به بهترین وجه حاصل می شودکه شخص در عرصه ادبیات به تمرین خلقت گری پرداخته باشد.

کلیدواژه‌ها