موسی (ع) و پیامبران هم عصر و بنی اسرائیل در مثنوی معنوی

نویسنده

چکیده

نگاه مولوی به موسی (ع) همان نگاه قرآنی است که در آیات الهی آمده است.
موسی (ع) در مثنوی معنوی گاه چون مریدی است که از ولادت تا وفات با عنایت الهی رشد و نمو یافته، در مسیر شریعت ربانی گام نهاده، طریقت معنوی راکه آزموده وبه منزل حقیقت خلیفة اللهی واصل گردیده است. وگاه چون شیخ کاملی برای قوم بنی اسرائیل به مدد الهی معجزات نه گانهء خویش را آشکار می سازد و وادیهای خطرناک رهایی از فرعون و قارون ستمگر راکه مثل شیطان و نفس هستند پشت سرگذارده و به مقامات الهی نایل گردانیده است.
با اینهمه مرسی (ع) در برابر خضر (ع) چون سالکی زانوی تأدب به زمین زده و در آزمون سخت صبر مردود گشته برمی گردد.
موسی (ع) در نظر مولوی گاه مظهر عقل الهی است وگاه مظهر عقل بشر

کلیدواژه‌ها