فضولی بغدادی وتجلی عرفان درآثارفارسی او

نویسنده

چکیده

فضولی بغدادی سالک شیرازه بندکتاب شریعت وطریقت،پس ازفراگیری
دانش های زمان به سلوک فکری پرداخت وبابه دست آوردن تجارت عرفانی
دیدگاهی نوین درعرفان اسلامی ایران زمین عرضه کرد.هرچندزندگانی معمول
صوفیانه،چون پشمینه پوشی وخانقاه نشینی درنوشته هایش چندان نمودی ندارد.
اماازبرکت نام اولیای دین وعرفان ،ذوق عرفانی خود راشکوهمندترودرخشان
تردرجلوه آورده است.


اماازبرکت نام اولیای دین وعرفان ،ذوق عرفانی خود راشکوهمندترودرخشان
تردرجلوه آورده است.

کلیدواژه‌ها