حریت(آزادی )در مثنوی

نویسنده

چکیده

یکی ازمواردمهم تربیتی درمثنوی،رهایی ازتعلقات وظواهردنیایی و
رسیدن به آرامش درونی است.درتربیت اسلامی ،انسان مطلوب،انسانی
است که دارای صفت حرباشد.مولانازندگی بدون آزادگی راحیلت گری
می داندومعتقداست که اگرانسان چند لحظه پیش از مردن هم انسان آزاده ای
شودوازتعلقات برهد،به این زندگی ظاهری می ارزد.
مولانامعتقداست که کسی که بنده راستین حق باشدوبه خداعشق بورزدواعمالش
مطابق خواسته حق شود،ازپنج حس ظاهری وشش جهت دنیای بیرونی(مادی)
آزادورهامی گرددوحقایق امورراازخارج ازپنج وشش می بیند.
بنابراین تربیت اوبادیگران متفاوت می شودونگاه او نسبت به خودواجتماع ودنیای اطرافش الهی خواهد بود .

کلیدواژه‌ها