اعضای هیات تحریریه

سردبیر

علي شيخ الاسلامي

دانشکده ادبیات و علوم انسانی/گروه زبان وادبیات فارسی

jflhut.ac.ir