ایرانیان کوفه در قرن اول هجری

نویسنده

چکیده

بعد از درگذشت پیامبر (ص)، کسانی که مسؤولیت ادارهء حکومت را برعهده داشتند، با تازه مسلمانهای غیر عرب، رفتاری ناخوشایند و تبعیض آمیز داشتند. در تقسیم اموال، به آنها سهم کمتری می دادند. در مسؤولیتهای حکومت آنها را شرکت نمی دادند. از جملة این غیر عربها، ایرانیان بودندکه آنها را موالی می گفتند و موالی از رفتار حکومت های نژاد پرستانهء عربی بسیار ناراضی بودند. امیرالمؤمنین علی (ع) در طی حکو مت کو تاه مدت خو د، بسیار تلاش کردند
تا اسلام را به جایگاه واقعی خویش برگردانند و رفتار اسلام حقیقی را به نما یش بگذارند.
ایشان بین ایرانی و حبش و عرب و عجم، هیج فرقی قاثل نبودند و همه را
در برابر قانون الهی یکسان می دیدند.

کلیدواژه‌ها