غالب شاعر ی توانا

نویسنده

چکیده

بازوال پذیرفتن شکوه واقتدارامپراطوری بابری درهند وروبه کاهش
نهادن حشمت وعظمت دولت صفویه درایران سبک هندی رواج واعتبار
پیشین خودراازدست داد ودوران طلایی اش به سرآمد.آخرین گوینده ای که
به این شیوه سخن گفت وباسرودهای رنگین خود عرصه ادب پایان دوره
تیموریان رامزین نمود وآنازیکنواختی ملال انگیزمدیحه سرایان درباری
بیرون آوردوتوانی تازه بخشیدشاعر تواناغالب دهلوی است.غالب با تسلطی که
برملک سخن پارسی داشته است توانسته ساختاراشعارش راازرهگذر هماهنگی
وتناسب عواطف واحوال روحی بازبان وواژگانی که به طورآگاهانه یاناآگاهانه
ازآنهاسودجسته انسجام ووحدت بخشد.

کلیدواژه‌ها