نوآوری در ادب متعهد عرب "شعر حسینی معاصر"

نویسنده

چکیده

در این نوشتار، محقق تلاش نموده با بررسی نمونه ای از ادب متعهد عرب ضمن پرداختن به خصائص آن گونه ادبی جلوه های تجدید و نوآوری را در آن به بحث نشیند.
نمونه منتخب اختصاص به ادبیات عاشورا و امام حسین (ع) در جلوهء نظم آن دارد. بخشی از پژوهش به مقایسة گذری این شعر با اشعار حسینی دوره های گذشته می پردازد و بخش عمده جستار به فنون و شیوه های نو در این شعر همت می گمارد. اشعار قصصی و شعر آزاد از این زمره محسوب می شوند که ضمن تکیه بر چارچوبهای اصلی که برخی از ادب غربی به ادبیات عرب واردگردیده است، به دلیل آمیختگی با مایه های عربی و ارزشها و فرهنگ اسلامی جلوه ای نو از این فنون را به جهان عرب عرضه داشت.

کلیدواژه‌ها