حماسه گیلگمش و روایت های مختلف

نویسندگان

چکیده

حماسهء گیلگمش که اصل سومری اما روایت بابلی دارد از ترجمهء زبانهای اروپایی از لوحه های سنگی آن به زبان فارسی برگردانده شده است و در قالب چند ترجمهءکامل یا تلخیص به دست ما رسیده است. هر چند سیر اصلی داستان یک روایت دارد اما در بسیاری موارد مطالبی متفاوت در بعضی از روایات بیان شده است. در این تحقیق به تمام جزییات نمی پردازیم زیرا توضیحات برخی موارد تأثیری عمده در فهم اصل داستان ندارد اما در مواردی دیگر بر تفسیر آن تأثیری مستقیم می گذارد. مثلأ وجود یک آیین مانندکشتی یا قربانی و نحوه آن کاملا بر باورهای صاحبان آن اساطیر مبتنی است.
در این مقاله سعی شده است تا ضمن بیان شواهد تعدد روایت و دلایل آنها، دربارهء صحت و سقم آنها داوری شود و ارزش کار در آن است که محققان حماسه گیلگمش را از داوری یک جانبه برحذر می دارد.
مبنای تحقیق کتاب (ANCIENT NEAR EASTERN TEXT’S BY JAMES B.PRINCHARD) متون شرق نزدیک باستان از جیمز. ب پیچارد) می باشد، علاوه بر آن از چند ترجمهءکامل و ملخص استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها