زاویهء دید در شعر

نویسنده

چکیده

زاویهء دید، یکی از مهمترین اصطلاحات داستان نویسی است که به نحوهروایت داستان اطلاق می شود. در فن داستان نویسی، برای زاویهء دید انواعی در نظر گرفته اند که عبارتند از:
1- زاویهء دید اول شخص
2- زاویهء دید سوم شخص
3- زاویا دید دانای کل
در این مقاله، برای اولین بار این اصطلاح برای تحلیل شعر به کارگرفته شده
و منظور از آن، چگونگی نگرش شاعر به یک شی یا یک پدیده است که منجر به برداشت های گوناگون از یک حقیقت واحد می شود.

کلیدواژه‌ها