قرآن چگونه هدایت می کند

نویسنده

چکیده

خداوند برای هدایت بشر کتابی به نام قرآن را نازل فرمود. در این کتاب، اصول کلی اعتقادات اسلامی آمده است اما جزئیات بسیاری از مسائل ذکر نشده است.
خداوند آن جزئیات را به صورت مفضل برای پیامبر (ص) شرح فرمود و پیامبر هم به علی (ع) دستور دادند تا همه را بنویسند. در این مقاله اثبات شده است که قرآن کریم بدون آن جزئیات نمی تواند مورد استفادهء کامل قرار گیرد زمانی می توان قرآن را فهمیدکه آن شرح ها و جزئیات هم که حدیث نامیده می شوند مورد استفاده واقع شوند.

کلیدواژه‌ها