تلاش های شاعر بزرگ اردن (عرار) در قلمرو ادبیات فارسی

نویسندگان

چکیده

مصطفی وهبی التل ملقب به عرار (899 ا- 1949 م) بزرگترین شاعر و پرآوزه ترین ادیب، روشنفکر و فرهیختة اردن است. او از دیر باز به ادبیات فارسی و به ویژه رباعیات خیام روی آورد و از این رهگذر بودکه با زبان شیرین فارسی آشنا شد و حتی توانست گزیده ای از رباعیات خیام را به گونه ای مطلوب به زبان عربی برگرداند. این ترجمه، نخستین برگردان از زبان فارسی به عربی است. تلاش های شاعر بزرگ اردن در گسترش ادبیات فارسی منحصر به ترجمه رباعیات خیام نیست، بلکه او به بررسی شخصیت، فلسفه، آثار خیام و..... نیز می پردازد. و چندین مقاله در این زمینه نوشته که در آنها به مولانا، سعدی و حافظ نیز اشاره شده است. بدون شک خدمات او در جهت گسترش ادبیات فارسی انکارناپذیر است، و بدون افراط و تفریط این تلاش ها نقطه عطف تاریخی در نمایاندن توجه مردم اردن به ادبیات فارسی است. مراد نگارنده از این مقاله این است که این کوشش ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد تا هر چه بهتر و بیشتر مورد استفاده علاقه مندان قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها