اصول دستوری لغت سازی علمی و فنی در زبان فارسی معاصر

نویسنده

چکیده

این مقاله به زبان فارسی پیشرفته ای می پردازد که با حفظ هویت تاریخی و فرهنگی خو د و حرکت در مرزهای فرهنگ، دانش و فن آوری روز جهان، ظرفیت بالایی در ترجمه، انتقال و تولید علم، از خود نشان می دهد و در انجام وظیفه ملی و جهانی خود، هیچگاه تحت تأثیر زبان های دیگر قرار نمی گیرد. بلکه با سعهء صدر وکمال جویی مخصوص به خود، به تعامل صحیح با زبان های با شکوه جهان از جمله فرانسه، انگلیسی، عربی و... توجه دارد.
رکن و جوهر اصلی اصلی این مقاله "اصول و قواعد دستوری لغات و اصطلاحات علمی و فنی معاصر" در زبان فارسی است و امیدوارم مجموعه مقالات من در این خصوص، شکل کاملی از این ایدهء تحول آفرین را ارائه نموده و دریچه جدیدی به زبان علم در زبان فارسی بگشاید.

کلیدواژه‌ها