شرح انوار بر انوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان

نویسنده

چکیده

پروردگار دانا و توانا را سپاس که نگارنده را توفیق عطا فرمود تا این مقالت را نیز چون سه مقاله گذشته به شرح و تبیین اسم الله بیاراید و با عباراتی زیبا از تفسیر شیوا و دلربای کشف الاسرار و عدة الابرار سخن را آغاز و با راز نیوشان نوای راز ساز کند و درّهای معانی را از دریای اسرار‘ با غواصی نظم پارسی و تازی به جلوه گاه معرفت ریزد به عقد ثمین انگیزد و بر گردن عروس سخن آویزد.
سپس عقاید نحویان بصره و کوفه را درباره کلمه اسم و وجه اشتقاق آن بیاورد و نظر ادیبان و عارفان و مفسران بزرگ جهان را درباره معنای اسم و محل اشتقاق آن بیان دارد و بدین نکته جالب اشارت برد که‘اگر چه نحویان مکتب بصره با دلایلی لغوی و صرفی کلمه اسم را از سمّو مشتق دانند ولی بعضی از مفسران عارف و عارفان مفسر نظری غیر از این دارند و معنای وسم یعنی داغ و نشانه را برای اسم آرند و در حقیقت نظر مکتب کوفی را در معنی لحاظ کنند . و آخر دعوانا ان الحمدلله.
چونکه تألیف مقالات به تطبیق تفاسیر کشید
جمله گفتار ز تقریر به تکرار تعابیر کشید
تا که مشتاق پژوهش نگرد اصل متون
گردد آگاه از انواع تعابیر و فنون