تحلیل اثر سیاستهای انبوه سازی و برج سازی بر پیکره طبیعی و اجتماعی شهر تهران

نویسنده

چکیده

نتایج حاصل از مطالعات مسکن در جهان نشانگر آن است که در مواقع بحران کمیت و کیفیت مسکن دولت در امر مسکن دخالت نموده و با ساخت مسکن اجتماعی و انبوه سازی مشکل مسکن را مرتفع نموده است . اکنون نیز به منظور رفع مشکل کمی مسکن برنامه انبوه سازی ‘کوچک سازی و برج سازی در شهر تهران اعمال شده است و از آنجا که بدون لحاظ نمودن پیشینه تاریخی و عوامل سیاسی‘اقتصادی‘اجتماعی و کالبدی این سیاست اتخاذ گردیده است ‘ لذا اعمال کامل این سیاست جز به تخریب فضای اجتماعی و طبیعی تهران منجر نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها