راهکارهای را هبردی در فرایند ترجمه واژه های عربی به فارسی

نویسنده

چکیده

امروزه برکسی پوشیده نیست که ترجمه به صورت یک "فن " درآمده است، فنی که باید اصول و قوانین آن ابتدا تدوین سپس تعلیم و تدریس گردد. در این میان با توجه به رابطه کهن و عمیق میان دو زبان عربی و فارسی و نیز ارتباط میان جهان عرب و ایرانیان، نیاز به تدوین اصول ترجمه از عربی به فارسی و برعکس بیش از پیش احساس می شود. و از آنجایی که یکی از اساسی ترین و دشوارترین مراحل ترجمه، معادل یابی واژه هاست- امری که همواره توجه مترجمین را به خود معطوف داشته است- لذا این نوشتار می کوشد تا راهکارهایی عملی جهت ترجمه واژه های عربی و فارسی ارائه دهد.
کشف رابطه میان معنای لغوی و اصطلاحی، میان معنای حقیقی و مجازی، میان معنای اصطلاحی وکاربردی واژه ها از یکسو و نیز توجه به سیاق جمله و فضای حاکم بر متن و آشنایی با اوضاع مربوط به متن از سوی دیگر، از مهمترین این راهکارهاست.

کلیدواژه‌ها