احزاب و فرقه های عصر عباسی و شاعران آنها و جدال ادبی میان این شاعران

نویسنده

چکیده

در عصر اموی پنج حزب عمده فعالیت داشتندکه عبارتند از: شیعه، خوارج، زبیریان، مرجئه و حزب اموی. برخی از این احزاب فعالیتشان راکم و بیش در عصر عباسی پی گرفتند. اما احزابی هستندکه در عصر عباسی سر بر آوردند. این گروهها در عصر اموی یا وجود خارجی نداشتند و یا از فعالیت چندانی برخو ردار نبو دند, از جمله این احزابند: حزب عباسی، شعو بیگری، زندقه، معتزله.
چنانکه علمای احزاب عصر عباسی با یکدیگر در ستیز فرهنگی بودند، شاعران هر گروه نیز نقش برجسته ای را درگرم نمودن بازار مجادله ادبی بر عهده داشتند. از میان این گروهها، " شیعه " بیشترین سراینده را به خو د اختصاص داده است. گروه " مرجئه " از ثروت شعری کمتری نسبت به دیگر مذاهب قرن دوم هجری بهره مند است.

کلیدواژه‌ها