تعریف در تعبیرات عددی

نویسنده

چکیده

عدد وشمارش از دیرباز نزد انسان کاربرد داشته است.در زبان عربی عدد،دارای چند لفظ اصلی است که به نام اصول عدد شناخته شده است .این اصول،12لفظ است به این ترتیب«واحد،اثنان،ثلاثه،اربعه،خمسه،سته،سبعه،ثمانیه ،تسعه،عشره،مائه،الف»و بقیه الفاظ عدد از همین اصول،ساخته می شوند.معرفه ساختن تعبیرات عددی با توجه به نوع آنها متفاوت است.تعریف در عدد مفرد،یا با معرفه ساختن معدود است یا عدد و معدود یا عدد به تنهایی،و در عدد مرکب یا با جزاول عدد است یا هر دو جزء یا هردو جزء و معدود یا جزء اول و معدود.تعریف درعدد معطوف با هر دواسم عدد است و در عقود با لفظ عدد به تنهایی.گاهی عدد به عنوان صفت پس از معدود می آید که در این صورت در تعریف و تنکیر،تایع موصوف است.

کلیدواژه‌ها