هنجار و زبان علم

نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی نقش تجویز هنجارهای زبانی در زبان علم می پردازد. قواعد تجویزی فرآیند تغییر دائمی زبان را به نظم در می آورند و ارتباط متخصصان را تسهیل می نمایند. در این مقاله تکواژقاموسی CONTROL در رشتهء الکترونیک در زبان کرواسی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و هدف از این تحلیل نشان دادن این مطلب بوده است که واحدهای وصفی مختلف در واحدهای واژگانی چند کلمه ای چارچوب مفهومی برخی اصطلاحات را تغییر می دهندکه معمولأ معنی این اصطلاحات مرتبط با بافت است و تحدید و تجویز آن ها بسیار مشکل است.
در پایان، مولف نتیجه می گیرد که به جای سخن گفتن ازگرایش تجویزی هنجاری، بهتر است که تنها به توصیف الگوهای زبانشناختی واقعی بپردازیم، چراکه زبان همواره یک قدم جلوتر از تجویزهای ماگام بر می دارد و هر چند ما تلاش می کنیم که آن را با آرمانها و نیازهایمان تطبیق دهیم همواره راه های پنهانی خود را می رود و قواعد خاص خود را می آفریند.

کلیدواژه‌ها