سفینهءصوفی

نویسنده

چکیده

تأثیر شگرف معارف دینی بر شاهکارهای ادب فارسی تردید ناپذیرست. مطالعه برخورد بزرگان ادب با شاه کلیدهای معارف دینی، راهگشای نقد و ارزیابی دقیق تر این شاهکارها و راهنمون موارد عدیده ای از رویکردها و رهیافت های صاحبان این گونه آثار است. در این مقاله، نویسنده کوشیده است با بررسی حدیث نامبردار"سفینه " از منظر منظومه سترگ تصوف، مثنوی، نگاهی " دیگر" به این اثر برجسته تصوف بیندازد.

کلیدواژه‌ها