حرکیة الابداع عند الدکتورة خالدة سعید

نویسنده

چکیده

تئوری قدمت و کمال (در شعر جاهلی) باعث گردید مسائلی خارج از حوزه ادب بر آن سایه افکند تا جائیکه پیشگامان شعر مدرن اظهار داشته اند برای اینکه شعر و أدب نفسی تازه کند و پابه عرصه تحولات جهانی شعر و ادبیات بگذارد و از واقعیت های فرهنگ و اوضاع اجتماعی امروز بدور نماند لازم است از قید و بندهای کهن رهایی یابد و در این باره "خالدة سعید" گفته است لازمه ابداع و نوآوری أساسأ رهایی از قید و بند تقلید و سنت است، البته وی ابداع را حرکتی انسانی دانسته و بر تداوم آن به عنوان یک رهیافت اساسی تأکید دارد و بر این اساس آورده است که هر عمل ابداعی به معنای واقعی، آغاز و نوآوری است.

کلیدواژه‌ها