معیارزیبایی دربلاغت سخن عربی چیست؟

نویسنده

چکیده

یکی ازمسائلی که درفلسفه زیباشناسی مطرح است مساله مناقشه:لفظ و
معنااست ازاین جهت که آیا معیارزیبایی سخن که ازجهت فنی پایه واساس "بلاغت"
رادرسخن عرب تشکیل می دهد لفظ یا معنا؟
ناقدان در نقد و بررسی این ارزیابی چند گروه اند:
گروهی معیار زیبایی را در جانب معانی و گروهی آن را در جانب الفاظ می دانند. و گروه سوم‘ لفظ ومعنا هر دو را معیار می دانند. و در نظر ایشان‘ هر دو برابرند. و گروه چهارم که به نظر اینجانب‘ مهمترین نظریه را ابراز داشته"معیار زیبایی و فضیلت" را در جانب الفاظ می داند؛ از این جهت که الفاظ‘ نقش تفهیم معانی را بازی می کنند و بر تفهیم معانی ونظم و نسق آن‘ دلالت دارند.
و این موضوع‘ تحقیق گسترده ای را می طلبد که در این مقال‘ همراه با مصداق از نمونه قرآنی آمده است.

کلیدواژه‌ها