تأملی در اثبات یک حقیقت مهم تاریخی : تغییر دارالحکومه از زرنگ به شهر سیستان

نویسندگان

چکیده

بسیاری از مورخین و سیستان شناسان ‘ شهر زرنگ را با ((شهرسیستان))یکی دانسته و معتقدند این شهر از بدو تأسیس دراواخر دوره ساسانی تا سال785ه.ق که با حمله امیر تیمورگورکانی تخریب و ویران گردید ‘کرسی سیستان را بر عهده داشته است . نگارندگان معتقدند ‘((شهرسیستان))شهری کاملأ متفاوت ‘مستقل و مجزا از شهر زرنگ بوده و از نیمه دوم قرن چهارمه.ق که زرنگ اعتبار سیاسی و مرکزیت خود را از دست داد‘جایگزین آن شده و تا نیمه اول قرن نهم ه.ق دارالحکومه سیستان بوده است .
در این مقاله سعی بر آن است تا با رجوع به منابع مکتوب و تأمل در نوشته های آنان ‘ تغییر دارالحکومه از زرنگ به ((شهر سیستان)) ‘ به عنوان یک حقیقت مهم تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و صحت آن با استناد به دلایل روشن و شواهد متقن به اثبات برسد .

کلیدواژه‌ها