" ا ستعا ذ ه " در تفاسیر ادبی و روایی

نویسنده

چکیده

اعوذ بالذ من الشیطان الرجیم
فإذا قرأت ألقرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم
أعوذ بالله ألسمیع ألعلیم
من الشیطان الرجیم
جبرئیلابا پیمبرگوزما چونکه خواهی خواندآیات مرا
ازشر ابلیس دون باید پناه خود بری درسایهء لطف إلا,
بر خدایی که سمیع است وعلیم می پناهم من زشیطان رجیم
در غرف لغت و زبان، استعاذة را چه معناست؟ و در عرف شرع چه حکم و مجراست؟ و آیات و اخبار آن کدام است؟ و پیش از تلاوت قرآن امر بر قراءت آنست یا بعد ازآن؟ آیا قراءت آن مستحب است یا واجب و خواندن و نوشتن آن چه نتیجه و اثری در دل نویسنده و خواننده دارد.

کلیدواژه‌ها