تأثیر آب و هوا برکشت سویا در منطقه بندر گز

نویسنده

چکیده

آب وهوا که یکی از علل اصلی پراکندگی جغرافیایی گیاهان است مطالعه آن برای کنترل آب و خاک حائز اهمیت است . اطلاعات هواشناسی برای بسیاری از تصمیم گیری های کشاورزی مهم هستند و متخصصین کشاورزی برای تصمیم گیریهای دراز مدت (استراتژیک ) و کوتاه مدت(تاکتیکی ) به اطلاعات جوی نیاز دارند. تأثیر عناصر آب و هوایی بر کشت سویا‘ از مرحله بذر افشانی تا هنگام برداشت محصول مهم است.تاریخ کشت سویا در زراعت بهاره از اواخر اردیبهشت ماه و در زراعت تابستانه بعد از برداشت گندم در منطقه انجام می پذیرد .از ارقام مهم سویا که در منطقه کشت می شود ((هیل))و ((سحر)) می باشند ‘تاریخ برداشت سویا در منطقه بسته به ارقام زودرس یا دیررس‘از اواسط مهر ماه شروع می شود.
با تجزیه وتحلیل داده های آماری ‘برداشت محصول سویا در طی15 سال ونیازهای آبی گیاه (تبخیر وتعرق عملی) نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که بین برداشت محصول سویا ونیازهای آبی گیاه و بین دمای ماه های فصل رویش و برداشت محصول سویا در هر هکتار همبستگی وجود دارد . همچنین وجود خاک های عمیق رسی- شنی هوموس دار شرایط کشت سویا را در نواحی منطقه فراهم آورده است .

کلیدواژه‌ها