نعلیات، دیوان عشق و دلدادگی

نویسنده

چکیده

در خلال حیات نسبتآ طولانی حکومت اسلامی در اندلس، سلسله ای به نام موحدین با راه انداختن یک قیام دینی توانستند امپراتوری بزرگ خود را میان سالهای (524 هق تا 7 66ه ق) بر آن سرزمین حاکم نمایند. در پرتو حکمرانی این سلسله، اوضاع فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه شاهد بروز تحولاتی اساسی بود. از نقطه نظر ادبیات عربی در پرتو سلسله موحدین، ظهور نوعی شعر که نگارنده از آن به "نعلیات " یاد نموده- پدیده ای بارز و مقوله ای در خور تحقیق و مطالعه است. در این فرصت تلاش شده است تا با ذکر شواهد متنوع، تحلیل ویژگیهای محتوایی این نوع سروده ها و بیان انگیزهء سرایندگان آنها به معرفی پدیدهء ادبی "نعلیات " پرداخته شود.
در این میان با طرح سه سوال اساسی، چهارچوب بحث در مسیری معین، هدایت و از آن پس به موضوع "تمثال نعل " پرداخته شده و هر چند ماهیت تحلیلی موضوع وکند وکاو در سروده هایی خاص چندان مستلزم ذکر ارجاعات پیاپی نیست ولی همیان امر از نگاهی دیگر موید این نکته است که "نعلیات "- به طور خاص- پس از "مقری تلمسانی " جز از سوی دکتر محمد تاویت مورد بحث واقع نشده است.

کلیدواژه‌ها