نمادهای تمثیلی و اساطیری گیاه و درخت در مثنوی مولوی

نویسنده

چکیده

در این مقاله به نمادهای قدسی نباتات اعم از رستاخیز آیینی نباتات، وحدت وجود و بازگشت به اصلی واحد، باورهای دینی و عامیانه درباره درختان و جنبه های قداست گیاه در مثنوی مولوی پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها