نگاهی به زندگی و اشعار صلاح عبدالصبور با استفاده از آثارش

نویسندگان

چکیده

(صلاح عبدالصبور"از شاعران نامدار مصر است. در این مقاله سعی شده است زندگی، اشعار و افکار اجتماعی وی به اختصار بررسی شود. در این نوشتار آثار او را مرجع قرار داد ه ا یم و برای هرکدام از دیدگاههای شاعر شاهدی از شعر و آثارش ارائه شده است هر چند به برخی کتب منتقدان عرب نیز نظرداشته ایم.

کلیدواژه‌ها