تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، نگارنده کوشیده است تا به شیوه ای مستند و تحقیقی نشان دهد که مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری در میان شعرای معاصر تا چه اندازه مورد توجه قرارگرفته است, اما از آنجایی که بررسی مضامین اسطوره ای سروده های همه ی شاعران این دوره در قالب یک مقاله ناممکن به نظر می رسید ، با محور قرار دادن عمدگی های سبکی و برجستگی های فکری و هنری، چهار تن از شاعران مطرح این روزگار (نیما، اخوان، سپهری و شفیعی کدکنی) برگزیده شدند و به صورت گذرا، اشارات، نگرش ها و بینش های اساطیری جلوه یافته در اشعار آنان به طور مستقل بررسی شد و هر عنوان، تعبیر، مفهوم و یا مطلبی که به نوعی نمودار اندیشه و دیدگاهی کل گرا، نمونه وار و اسطوره ای بوده، مورد توخه و نقد قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها