هنر مقابله و دیدگاه های ابن ابی الحدید

نویسنده

چکیده

به هنگام جستجو دربارهء فن مقابله به عنوان صنعتی بدیعی درکتاب های بلاغت، به دیدگاه های متفاوت و گاه مشابهی از علمای بلاغت دست می یابیم ولی با این حال، ابعادی از موضوع همچنان ناگفته باقی مانده است.
نگارنده ضمن تأمل در دیدگاه ها و نظرات ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه، با وسعت دیدگاه این مولف در تشریح جنبه ها و مسائل گوناگون این فن بدیع (مقابله) و نظر صائب او روبرو شد. از آنجا که وی جمیع آراء مختلف در این باب را به بحث و داوری گذاشته است، بر آن شد تا به طبقه بندی حاصل از تأملات ابن ابی الحدید بپردازد و آنها را در محورهای زیر جمع بندی کند و مورد بحث قرار دهد:
ا) تعریف مقابله، 2) کاربرد مقابله و شرایط آن، 3) دیدگاه شخصی ابن ابی الحدید و نقد ابن الاثیر، 4) تقسیم مقابله از نظر تعداد، 5) نتیجه گیری و ارزیابی نهایی.

کلیدواژه‌ها