شرح و بررسی ابیاتی از حدیقه الحقیقه سنایی

نویسندگان

چکیده

آشنایی با متون نظم و نثرکهن زبان فارسی وکشف رمزها و اشارات و اصطلاحات و اندیشه های موجود در زبان و بیان شاعران و نویسندگان کهن، حلقه پیوندگذشته و حال قوم ایرانی است و موجب غنا، تحول، تنوع و پویایی ادب فارسی در مقطع کنونی اسث، در راستای همین اندیشه ابیاتی از حدیقه الحقیقه سنا یی مورد بررسی قرارگرفته است. شاعری که آثارش آینه آغاز و انجام رگه های خاص تفکر فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و به تعبیری مجمع اضداد در جامعه ما بوده است. و خصوصآ حدیقه، که خود سرآغازی مهم در شعر فارسی محسوب می شود.
تأثیر پذیری بسیار این شاعر گران مایه از قرآن کریم، احادیث، روایات، تاریخ، اشعار و امثال شاعران عرب، به کارگیری علوم، همراه با قدرت خلق معانی و تعابیر و امثال، ریزنگری ها و چابک دستی های شاعرانه، همراه با عذوبت کلام- هرچندگروهی نپسندند- و ایجاز، هم برگیرایی کلام می افزاید و هم دریافت کنه معانی را دشوار می نمایاند و بدین سب شعر سنایی را نیازمند شرح و بررسی می سازد.

کلیدواژه‌ها