جغرافیا وعملکردباسازی مناطق جنگزده دراستان کردستان

نویسنده

چکیده

چکیده:طی 94ماه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نقاط شهری وروستایی استان کردستان بویژه شهری مریوان بانه وتاحدودی سقزو227نقطه روستایی آن متحمل خسارتهاوضایعات مالی وانسانی فراوانی شد.بعلاوه بسیاری ازمناطق استان موردهجوم هواپیماهای دشمن قرارگرفته وبمباران شدند .درنتیجه 16784واحدمسکونی وتجاری درمناطق جنگزده وآسیب دیده استان تخریب شده ویاخسارت دید.
دراین مقاله ابتدا به بررسی ابعادوکمیت میزان تخریب وپراکندگی جغرافیایی خسارتهادرسطح استان می پردازیم.سپس باتوجه شکل گیری
بازسازی در استان ویژگیهاواقدامات به عمل آمده دربازسازی استان وروندبازگشت مهاجرین (جنگزده)به استان موردتوجه قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها