تفسیر بالرأی جائز و شرایط و مراحل آن

نویسنده

چکیده

تفسمیر بالرأی را به ذوقی و غیر ذوقی تقسیم می کنند. در تفسیر بالرأی ذوقی، مفسر بدون در نظرگرفتن علوم مقدماتی و شرایط و مراحل لازم، قرآن را تفسیر میکند که این عمل مورر نهی واقع شده است. اما در تفسیر بالرأی غیر ذوقی، تفسیر مبتنی بر لحاظ علوم مقدماتی مورد نیاز و شرایط و مراحل لازم است و مفسر از اندیشه خود به عنوان جزئی از عوامل موثر در تفسیر استفاده می کند.

کلیدواژه‌ها