خردمندان و بی خردان شاهنامه (بخش دوم)

نویسنده

چکیده

این مقاله بخش دوم از معرفی "خردمندان و بی خردان شاهنامه " است که به معرفی پنجاه و سه تن از قهرمانان این اثر از دید موضوع مقاله یعنی خردمندی و بی خردی پرداخته است. در بخش نخست 62 تن دیگر به ترتیب الفبائی معرفی شده بودند. روش کار در هر دو مقاله تحلیل و معرفی قهرمانان این اثر فقط از دید موضوع مقاله بوده و به جنبه های دیگر توجه نشده است. مجموع شخصیتهای معرفی شده در دو مقاله 115 تن است که صد و چهار نفر از آنان یعنی 4/90 %خردمند و 6/9% آنها یعنی یازده نفر از جانب دوستان یا دشمنان بی خرد توصیف شده اند. در پایان باید متذکر شد خرد مورد نظر شاهنامه بیشتر حکمت عملی یا خرد شرقی است.

کلیدواژه‌ها