درآمدی بر عروض عربی

نویسنده

چکیده

عروض علمی است که شعر صحیح از ناصحیح به وسیله آن شناخته می شود. موضوع علم عروض تفاعیل عروضی می باشد که معیاری است برای شناخت بحور شعری و تشخیص اوزان شعر و عوارضی که بر آنها وارد می شود. واضع علم عروض خلیل بن احمد فراهیدی است که پانزده بحرکشف کرد. پس از او اخفش اوسط یک بحر بر آنها افزود. این شانزده بحر تاکنون برای سنجش اشعار عرب به قؤت خود باقی است.
تغییراتی که بر تفعیله های عروضی وارد می شود بر دو نوع است:
ا- زحاف 2- علت
زحاف بر دو نوع است: زحاف مفرد و زحاف مرکب.
علت نیز بر دو نوع است: علت زیادت و عفت نقص

کلیدواژه‌ها