رسول ماه

نویسنده

چکیده

در این مقاله حکایتی ازکلیله و دمنه با نام "ملک پیلان و خرگوش " از لحاظ اسطوره شناسی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است، و این همان حکایتی است که مولانا نیز در دفتر سوم مثنوی آن را ذکرکرده و با نگاه خاص خویش، تأؤیلی معنوی از آن به دست داده است.
کلیله و دمنه مجموعه ای از حکایات کهـن هندی است که میگویند برزویه طبیب آن را پس از سفری طولانی به دیار هند به ارمغان آورده است. حکایتهای این کتاب همواره مورد توجه مولفان متون فارسی بوده و پلی در میان فرهنگ هند و ایران ایجادکرده است.
در این مقاله، ریشه های حکایت "ملک پیلان و خرگوش " در اساطیر اقوام مختلف- چینی، هندی، ایرانی، بابلی و...- جستجو و مورد تحلیل و رمزگشایی قرارگرفته است. تحلیل رابطه مثلث اسطوره ای ماه و خرگوش و آب، و رابطه ماه و مرگ از مباحث این مقاله است.

کلیدواژه‌ها